Haberler
İpotek Finansmanı Kuruluşları
İpotek Finansmanı Kuruluşları

17.04.2014 tarih ve 29036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile ipotek finansman kuruluşlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Bilindiği üzere; İpotek Finansman Kuruluşları (İFK´lar), Konut Finansman Kuruluşlarının (KFK´ların) verdiği ya da vereceği konut kredilerinden kaynaklanan uzun vadeli alacaklar karşılığında, bu kuruluşlara yeni krediler verebilmeleri için, kısa vadede nakit temin etmeye yönelik olarak, ikincil piyasa araçları geliştiren kuruluşlardır.

Söz konusu tebliğ uyarınca İFK’ların kuruluş izin esaslarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından değerlendirilmesi için; TTK hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine tabi olması, başlangıç sermayesinin en az 10.000.000 TL olması, paylarının tamamının nama yazılı olması, paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam, nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiş olması, esas sözleşmesinin Kanun, Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması, kurucu ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürünün Tebliğde öngörülen şartları haiz olması ve ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması gerekmektedir. Ayrıca tebliğe göre faaliyet konusu farklı olan bir şirketin sonradan İFK’ya dönüşemeyeceği belirtilmiştir.

İFK’ların kurucularının; KFK, geniş yetkili aracı kurum, varlık teminatlı menkul kıymetleri ihraççısı niteliğini haiz kuruluş, Varlık Kiralama Şirketi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 6362 sayılı SPK’nun dördüncü kısmında belirtilen kurumlar veya Kurulca uygun görülen kuruluşlardan olması gerekmektedir. Ayrıca önemli özelliğe sahip ve kurucu olan tüzel kişi ortaklarla ilgili olarak; Bankacılık Kanununda kurucu ortaklar için aranan şartları taşıması, muaccel vergi borcunun bulunmaması, kendi özel mevzuatları ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerinin sürekli veya son bir yıl içinde bir ay veya daha fazla süreyle geçici olarak sınırlandırılması veya durdurulması kararı verilmemiş olması, kurucusu veya hizmet sağlayıcısı oldukları Konut finansmanı fonu ve VFF’nin faaliyetleri süresince geri ödeme güçlüğüne düşmemiş olması, ihraççısı oldukları İTMK ve VTMK’dan kaynaklanan yükümlülüklerin kısmen ya da tamamen yerine getirilememesi sonucunda idareci atanması aşamasına gelinmemiş olması da gerekmektedir.

Okunma: 2643     Tarih: 18.6.2010

Tasarım: Baştürk Medya Ajans

© 2014 UYUM Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş / Tüm hakları saklıdır.